Haya, Tel-Aviv, May 2015
Haya, Tel-Aviv, May 2015
Tamar, Jerusalem, 2014
Tamar, Jerusalem, 2014
 

Efraim Modeling Haya Strano's clothes, Jerusalem, May 2016

 
Efraim Modeling Haya Strano's clothes, Jerusalem, May 2016
Back to Top